DANIŞMANLIK
GLOBAL ÇÖZÜMLER

DAİMİ NEZARETÇİLİK HİZMETLERİDAİMİ NEZARETÇİLİK HİZMETLERİDAİMİ NEZARETÇİLİK HİZMETLERİ


İşletmede daimi olarak istihdam edilen maden mühendisi olarak tanımlanmaktadır.


Maden ruhsat sahalarındaki işletme faaliyetlerinde asgari bir maden mühendisi daimi olmak üzere, işletme tekniği, büyüklüğü ve yapısal durumu göz önüne alınarak diğer meslek disiplinlerinden mühendis istihdam edilmesi zorunludur.


6592 Sayılı kanun ile getirilen değişikliklerle birlikte ise Teknik nezaret hizmeti artık bitmiş olup tüm işletme faaliyetlerinin kontrolü daimi nezaretçilere bırakılmıştır.


Teknik nezaretçisi bulunan ancak daimi nezaretçisi bulunmayan sahalarda, 18.02.2016 tarihinden itibaren bir yıl içinde daimi nezaretçinin atanması zorunludur. Bu süre içinde teknik nezaretçinin istifa etmesi veya azledilmesi hâlinde ise daimi nezaretçi derhâl atanması gerekmektedir.


Bu yükümlülüklere uymayan ruhsat sahiplerine idari para cezası verilme durumu söz konusudur.


Mitto Danışmanlık, açık ocak işletmeciliği ve yeraltı işletme faaliyetlerine daimi nezaretçi görevini üstlenecek maden mühendisleri ile; işletmelerdeki faaliyetlerin teknik ve emniyet yönünden nezaretinin yapılması ve Maden Kanunu gereğince yıllık sunulması gereken raporların hazırlanması hizmetlerini maden ruhsatı sahiplerine sunmaktadır.